GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů
Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se Jan Jaroš, Bílovec, 743 01 Tkalcovská 86/13, IČO: 66160561 („OSVČ“) řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti OSVČ vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:
 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);
• zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o některých službách informační společnosti“); a
• zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).
Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky OSVČ www.fitcaffe.cz („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu s OSVČ či nikoliv.
 
Co jsou to osobní údaje
Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).
 
Jaké osobní údaje společnost zpracovává
OSVČ o Vás může shromažďovat následující Osobní údaje:
 
Osobní údaje, které OSVČ sami sdělíte
Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které OSVČ sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení. Osobní údaje můžete OSVČ poskytnout také [při soutěžích], [vložením recenze produktu či služby], [rezervací místa na školení] či [zasláním obecného dotazu]. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o zvolené platební metodě apod.
 
Výše uvedené Osobní údaje bude OSVČ zpracovávat za účelem:
 
• poskytnutí služby, produktu či informace, o kterou jste projevili zájem; v případě, že jste stávající zákazník také k poskytnutí informací o jiných službách či produktech podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu;
• pokud jste nový zákazník, bude Vám OSVČ zasílat obchodní sdělení a nabídky produktů a služeb pouze v případě, že jste k tomu OSVČ dali výslovný souhlas;
 
Osobní údaje, které o Vás Společnost shromažďuje sama
Při návštěvě našich Webových stránek může OSVČ shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), soužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky.
 
Tyto osobní údaje OSVČ využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto Osobní údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce.
 
Poskytování osobních údajů
Osobní údaje, které o Vás OSVČ získá mohou být předávány [v rámci skupiny, tj. propojeným osobám Společnosti;] a třetím osobám („Zpracovatelé“), které OSVČ pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby). OSVČ předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
V tomto smyslu může OSVČ předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
 
• externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti OSVČ;
• poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;
• poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených OSVČ;
• správci Webových stránek.
Za určitých okolností může být OSVČ povinna poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 
Prostředky ochrany osobních údajů
Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům OSVČ přijala organizační a technická opatření.
Mezi tato opatření patří:
• organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji;
• technické zabezpečení serverů a Webových stránek OSVČ proti neoprávněné manipulaci.
Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.
 
Délka uchovávání Osobních údajů
OSVČ Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro OSVČ vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu OSVČ uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů OSVČ tyto Osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.
 
Práva subjektů údajů
V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů OSVČ Vám náleží následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručená práva:
• právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
• právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou OSVČ zpracovávány;
• právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
• právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
• právo na omezení zpracování Osobních údajů;
• právo získat Osobní údaje, které jste OSVČ poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
• právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
• právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů;
• právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.
 
Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u OSVČ, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu honza.aerobic@centrum.cz.
Cookies Aby rezervační systém fungoval tak, jak má (souhlas s cookies)